ZELENÁ VÝSTAVA

08 - Data

 

Data
je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Data se získávají zápisem, měřením nebo pozorováním, a lze je dělit na data spojitá a data atributivní. Data spojitá se přitom vztahují k nějaké spojité stupnici, zatímco data atributivní nikoliv.

Data jsou:

vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např. počítačem)
číselné nebo jiné symbolicky vyjádřené (reprezentované) údaje a hodnoty entit nebo událostí
jakékoliv fyzicky (materiálně) zaznamenané znalosti (vědomosti), poznatky, zkušenosti nebo výsledky pozorování procesů, projevů, činností a prvků reálného světa (reality)
zdroj, z něhož se tvoří informace

Data lze zaznamenávat na tzv. datové médium.

Datové médium, paměťové médium nebo také datový nosič či záznamové médium je paměťový nosič datových informací (dat) používající k jejich uchování nějaký fyzikální princip.

V praxi se pojem datové médium často zužuje na přenosná výměnná datová média, která umožňují ukládání datových souborů a jejich přenos mezi počítači a dalšími zařízeními. V širším smyslu můžeme však za datové médium považovat i vnitřní paměť počítače, disky zabudované do počítače nebo naopak síťová datová úložiště (ať samostatná nebo v rámci cloud computingu).

Nosičem datového záznamu může být digitální i analogový signál. Při použití analogového signálu je potřeba použít vhodné modulace digitálních veličin.

Pro digitální záznam se digitální hodnota uloží většinou v binární formě. Záznam dat na datovém médiu může být permanentní (trvalý), semipermanentní (přepisovatelný) nebo volatilní (nestálý, např. po vypnutí napájení se obsah ztratí). Mezi datová média můžeme zařadit všechny druhy a typy datových pamětí.


Záloha
nebo záložní kopie (anglicky backup) je kopie dat uložená na jiném datovém nosiči (nebo i místě). Záložní data jsou využívána v případě ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s daty uloženými v minulosti. Zálohování probíhá nepravidelně (např. v domácnostech) nebo pravidelně podle rozvrhu (např. ve firmách).

Při zálohování většího množství dat se obvykle používá specializovaný program (například i v systému Microsoft Windows je součástí instalace), který celý proces zálohování usnadňuje (viz níže). Pro zálohování většího množství dat je možné použít také specializovaná zařízení (hardware), která pracují poloautomaticky nebo plně automatizovaně. Proces zálohování dat klade velký důraz na rychlou obnovu dat oproti archivaci.

V poslední době je využíváno komplexních zálohovacích systémů, které umožňují efektivně zálohovat mnoho počítačů propojených počítačovou sítí nebo naopak na mnoho počítačů propojených v síti data zálohovat (tzv. úložný cluster).

Zálohování může probíhat v těchto základních režimech:

Online - Proces tvorby zálohy počítače za jeho běžného chodu.
Offline - Zálohování je prováděno mimo běžný provoz počítače; obvykle se provádí za pomoci zavedení speciálního média.


DropBox
je zřejmě nejznámější služba kombinující synchronizaci dat mezi počítači a jejich zálohu do cloudového úložiště. O vše potřebné se stará jednoduchá obslužná aplikace, která je k dispozici pro Windows, Linux i Mac. My se zaměříme na tu pro Windows coby aplikaci pro majoritní systém. Pokud ještě nemá uživatel založený svůj účet, aplikace jej k tomu po dokončení jednoduché instalace navede.

V případě služby DropBox se vše točí kolem její speciální složky, která se pod Windows standardně instaluje mezi osobní složky uživatele. Umístění složky je ovšem změnit jak při prvotní konfiguraci během instalace, tak dodatečně v jednoduché obslužné aplikaci. Není tedy problém přemístit si složku kamkoliv v rámci daného počítače a jeho úložných zařízení.

Standardně to chodí tak, že veškerý obsah složky DropBox je kopírován do internetového úložiště služby a z něj synchronizován na další počítače, kde má uživatel DropBox nainstalován a propojen se svým účtem u služby. Složka DropBox může obsahovat libovolný počet dílčích adresářů. Synchronizovány nemusí být nutně všechny obsažené podsložky. Vybrané lze z procesu synchronizace vyloučit v obslužné aplikaci.

Proces přenosu dat z a do internetového úložiště je možné omezit tak, aby činnost aplikace DropBox neomezovala možnosti využití Internetu při další práci uživatele na počítači. V obslužné aplikaci lze tedy nastavit zvlášť rychlostní omezení pro stahování dat z úložiště a odesílání dat do úložiště, což je rozumné řešení, když si vezmeme, že nejen na českém trhu převládají internetové přípojky s asymetrickou rychlostí.

Přidělená kapacita pro neplatící uživatele činí 2 GB. Pro náročnější uživatele služba nabízí dva placené programy. Za 19,99 $ měsíčně nebo 99 $ ročně je možné využít úložiště o kapacitě až 50 GB. Dále pak za 19,99 $ měsíčně nebo 199 $ ročně lze získat úložiště o kapacitě 100 GB. Mimo tyto základní programy je provozovatel schopen nabídnout své služby i pro potřeby zákazníků, kteří potřebují třeba i 1 TB a více.

DropBox disponuje intuitivním webovým rozhraním. Po přihlášení lze získat přístup do online úložiště skrze webový prohlížeč z libovolného počítače připojeného k Internetu. je možné využít jej jak pro nahrávání nových souborů do úložiště, tak pro stahování dat z úložiště. Oboje aniž by bylo nutné instalovat jakýkoliv software.

Ve webovém rozhraní lze také sledovat historii synchronizace mezi jednotlivými počítači a hlavně také nastavit sdílení uložených dat s dalšími uživateli. Z bezpečnostních důvodů je nutné sdílení potvrdit kliknutím na odkaz, který přijde na e-mail zadaný při registraci. Sdílet lze nově založenou podsložku nebo některou z těch jich existujících. Uživatelé je možné ke sdílení přizvat pozvánkou poslanou na jejich e-mailovou adresu.

DropBox se neomezuje jen na spolupráci s osobními počítači. Disponuje také nativními aplikacemi pro iPhone/iPad, Android a BlackBerry. Díky nim lze k datům z internetového úložiště přistupovat i na cestách přímo z mobilu či tabletu. Vybraná data je možné uložit do zařízení pro offline přístup k nim i bez aktuálního přístupu na internet. Ze zařízení lze pak zase naopak do úložiště jednoduše nahrávat pořízené fotky.


 

Datové médium
paměťové médium nebo také datový nosič či záznamové médium je paměťový nosič datových informací (dat) používající k jejich uchování nějaký fyzikální princip.

V praxi se pojem datové médium často zužuje na přenosná výměnná datová média, která umožňují ukládání datových souborů a jejich přenos mezi počítači a dalšími zařízeními. V širším smyslu můžeme však za datové médium považovat i vnitřní paměť počítače, disky zabudované do počítače nebo naopak síťová datová úložiště (ať samostatná nebo v rámci cloud computingu).

Nosičem datového záznamu může být digitální i analogový signál. Při použití analogového signálu je potřeba použít vhodné modulace digitálních veličin.

Pro digitální záznam se digitální hodnota uloží většinou v binární formě. Záznam dat na datovém médiu může být permanentní (trvalý), semipermanentní (přepisovatelný) nebo volatilní (nestálý, např. po vypnutí napájení se obsah ztratí). Mezi datová média můžeme zařadit všechny druhy a typy datových pamětí.
Dělení datových médií

Podle principu čtení se datové nosiče dělí na:

Magnetická média, tzn. disketa, pevný disk, magnetooptický disk, magnetická páska (audiokazeta, videokazeta, DAT kazeta, LTO 1 až N)
Optická média, tzn. CD, DVD, Blu-ray, HD DVD
Elektronická média, tzn. flash paměť (Secure Digital, Multimedia Memory Card, Memory Stick, Flash card, xDcard, USB flash paměť


 

QUIZ

1) Jak se nazývá malá paměť na data?
2) Jakou kapacitu má DVD?
3) K čemu slouží Cloudové úložiště?

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.